WILNO- KOWNO- TROKI

Starówka w Kownie, zabytki Wilna i przepyszne kibiny w Trokach

zobacz ofertę

CZESKIE MORAWY I WIEDEŃ

Niesamowite zabytki Wiednia, czeskie wino prosto z Moraw i Jaskinia Macocha

zobacz ofertę

BAWARIA 6 DNI

Monachium- stolica Bawarii i baśniowe zamki południowych Niemiec

zobacz ofertę

BERLIN- POCZDAM- TROPICAL ISLAND

Intensywne zwiedzane zakończone relaksującym pobytem w Tropical Island

zobacz ofertę

Trójmiasto - Karlskrona 3 dni

Gdańsk, Gdynia, Sopot i całodzienny pobyt w szwedzkim miasteczku Karlskrona

zobacz ofertę

ŚRÓDZIEMNOMORSKIE DOLCE VITA

Rzym, Florencja, Wenecja oraz relaks na rajskiej wyspie Capri

zobacz ofertę

BUDAPESZT- ZAKOLE DUNAJU

Piękna stolica Węgier i urokliwe miasteczka zakola Dunaju

zobacz ofertę
Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY DARTUR W LUBLINIE
Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z programem imprezy, opisem obiektu, zakresem świadczeń oraz niniejszymi warunkami uczestnictwa i informacjami dodatkowymi dotyczącymi określonej oferty turystycznej.

I ZASADY OGÓLNE
1. W przypadku rezerwacji grupowej Uczestnik wskazuje osoby, które wraz z nim uczestniczą w imprezie turystycznej. Uczestnikami imprezy są wówczas osoby wymienione w Załączniku nr 4 do Umowy – lista Uczestników.
2. W przypadku zmiany danych osobowych i innych podanych w Umowie, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
3. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na trwałym nośniku nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, Organizator ma prawo żądać ich zapłaty. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika imprezy turystycznej Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
4. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Pomoc polega w szczególności na udzieleniu:
  a)odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
  b)Uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.
5. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

II WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wraz z zawarciem Umowy Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora zaliczki na poczet ceny w wysokości wskazanej w Umowie, do 30% ceny imprezy turystycznej.
2. Pozostała kwota zostanie przez Uczestnika uiszczona pomiędzy 29 a 14 dniem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Z tytułu organizacji imprezy turystycznej, Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon.
4. Płatność nastąpi gotówką do rąk Organizatora lub na rachunek bankowy Organizatora nr 26 1020 3147 0000 8502 0134 08501.
5. Organizator może podwyższyć cenę wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:
  a)ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
  b)wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w    realizacji imprezy turystycznej,
  c)kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
6. Cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.
7. Organizator powiadomi Uczestnika na trwałym nośniku o zmianie ceny oraz uzasadni podwyżkę i wskaże sposób jej obliczenia.
8. Uczestnik ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 5 powyżej, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku obniżenia ceny Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi rzeczywiste koszty obsługi.
9. Cena może zostać podwyższona lub obniżona o różnicę kosztów wskazanych w ust. 5 powyżej z dnia zawarcia umowy w stosunku do dnia powstania podwyżki/obniżki.
10. W przypadku rezerwacji grupowej, jeśli dojdzie do zmniejszenia się liczby Uczestników, cena imprezy za osobę może ulec proporcjonalnemu podwyższeniu. . Łączna cena od wszystkich Uczestników wskazana w Umowie (łączna wartość imprezy) nie ulegnie zmianie.

III ZMIANA UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Organizator może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku, gdy zmiana jest nieznaczna, a Organizator poinformuje o tym Uczestnika na trwałym nośniku.
2. W przypadku, gdy Organizator:
  a) przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w Umowie, lub
  b) nie może spełnić specjalnych wymagań ustalonych w Umowie, lub
  c) proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z pkt II ust. 5 powyżej
niezwłocznie powiadamia o tym Uczestnika na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
3. Uczestnik w terminie wyznaczonym przez Organizatora informuje go, że:
  a) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  b) odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
  c) odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.
4. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza impreza turystyczna prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
5. W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana na skutek odstąpienia, o którym mowa powyżej Organizator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu. Uczestnik jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy.
6. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku jest zobowiązany do zapłacenia opłaty za odstąpienie w wysokości faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów.
7. Uczestnik może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
8. Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy w terminie określonym w Umowie, lecz nie później niż na:
  -20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
  -7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
  -48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
  b) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu  Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
9. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
10. Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta Umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.  

IV OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Podróżny na miejscu zbiórki zobowiązany jest posiadać ważny i odpowiedni dokument tożsamości uprawniający go do przekroczenia granicy z danym Państwem; dotyczy to również dzieci bez względu na wiek.
2. W przypadku obozów, kolonii lub zimowisk, Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel zobowiązany jest do dostarczenia do Organizatora w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy prawidłowo wypełnionej „Karty kwalifikacyjnej Uczestnika obozu/kolonii/zimowiska”.
3. W czasie trwania imprezy klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek przedstawicieli Organizatora w sprawach dotyczących realizacji programu – pilota grupy lub opiekuna. Nie stosowanie się do uwag w/w osób, a przede wszystkim podejmowanie przez Uczestnika zawinionych działań i tym samym utrudnianie realizacji imprezy skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy z Organizatorem. Wynikłe z powyższego powodu koszty ponosi Uczestnik (lub jego ustawowy przedstawiciel) i nie przysługuje mu z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ, USUWANIE NIEZGODNOŚCI, ROSZCZENIA
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usług turystycznych objętych Umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń.
3. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej.
4. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
5. Jeśli Organizator w czasie trwania imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest on obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze.
6. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Organizator przyznaje Uczestnikowi odpowiednie obniżenie ceny imprezy turystycznej.
7. Uczestnik może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w Umowie lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
8. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, Uczestnik ma prawo do rozwiązania Umowy bez opłaty za jej rozwiązanie.
9. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Uczestnik je odrzuci, wówczas jest on uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.
10. Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika.
11. Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności.
12. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:
  a) winę za niezgodność ponosi Uczestnik;
  b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
  c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
13. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora.
14. W przypadkach innych, niż wynikające z przepisów szczególnych ograniczenia zakresu lub warunków wypłacania odszkodowania lub zadośćuczynienia,  odszkodowanie należne Uczestnikowi od Organizatora nie będzie wyższe niż trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
15. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez Uczestnika z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa przepisach szczególnych.
16. W razie wyrządzenia przez Uczestnika imprezy szkody w mieniu lub na osobie, Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Uczestnika imprezy, Organizator ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dobrego imienia.

VI ROZPATRYWANIE SKARG, POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niezgodności w trakcie realizacji imprezy turystycznej, ma on prawo do złożenia skargi.
2. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez Uczestnika niezwłocznie, tak, aby Organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym, nie później niż 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej.
3. Skarga powinna zostać złożona w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku oraz winna być skierowana na adres Organizatora ul. Fabryczna 3/10B, 20-301 Lublin lub na adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
4. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika i imprezy, w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań.
5. W przypadku złożenia skargi po terminie, Organizator jest uprawniony do uznania jej za bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
6. Organizator nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na skargę. Nieudzielenie przez Organizatora odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania skargi nie oznacza uznania roszczenia Uczestnika.
7. W przypadku nieuwzględnienia skargi lub dalszego niezadowolenia co do wyniku sporu zawiązanego wniesieniem skargi, Uczestnik ma prawo skorzystać z pozasądowego trybu rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń.
8. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Organizatora do skorzystania z pozasądowych trybów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Organizatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Organizatora pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji spór nie został rozwiązany.
9. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 c, 20-601 Lublin; https://www.ihlublin.pl/.
10. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11. Uczestnik może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między nim a Organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

VII UBEZPIECZENIE
1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi objęcie ubezpieczeniem podróży zagranicznych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w Signal Iduna Polska TU S.A., ul. Przyokopowa 31, Warszawa.
2. Rodzaj i zakres ubezpieczenia obejmuje:
a) przy wyjazdach zagranicznych /dot. terytorium Europy/ pakiet Bezpieczne Podróże obejmujący: koszty leczenia wraz z assistance oraz pomocą i ochroną prawną (KL wariant podstawowy) suma ubezpieczenia w przedziale od 10 000 do 30 000 EUR, koszty ratownictwa – 6000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia – 15000 PLN na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny /na życzenie klienta/ (BP)- suma ubezpieczenia 1000 PLN.
b) przy wyjazdach krajowych ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie RP (NNW) suma ubezpieczenia do 5000 PLN, na wypadek śmierci do 5000 PLN.
Warunki powyższych ubezpieczeń stanowią integralną część niniejszej umowy. Są dostępne w biurze Organizatora i na jego stronie internetowej.
Powyższe ubezpieczenia nie zwierają zwyżki za choroby przewlekłe.
3. Na wniosek Uczestnika, Organizator może również dodatkowo objąć Uczestnika ubezpieczeniem kosztów imprezy turystycznej, obejmującym koszty rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn losowych, w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, KRS: 0000042793, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa. Koszt takiego ubezpieczenia jest ustalany w każdym przypadku indywidualnie i wynosi około 3 % ceny imprezy turystycznej. Uczestnik może dokonać zakupu takiego ubezpieczenia we własnym zakresie poza Organizatorem i u innego ubezpieczyciela.
4. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

VIII OBOWIĄZKOWA GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA ORGANIZATORA
1. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, KRS: 0000042793, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy gwarancji. Numer gwarancji jest każdorazowo podawany na Umowie. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem, czyli Marszałkiem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
2. Uczestnik ma prawo zapoznać się z certyfikatem gwarancyjnym na stronie internetowej Organizatora http://darturlublin.pl/ lub w biurze Organizatora.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Bożydar Dunin-Kozicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży DARTUR, ul. Fabryczna 3/10B, 20-301 Lublin.
2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego Danych Osobowych na zasadach opisanych w niniejszym punkcie.
4. Organizator może przetwarzać następujące Dane Osobowe:
  a) dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, a także numer dokumentu podróży i okres jego ważności, datę urodzenia, obywatelstwo, czyli dane wymagane przez Organizatora do dokonania rezerwacji i osobisty numer identyfikacyjny (PESEL),
  b) dane kontaktowe, czyli dane osobowe, umożliwiające kontakt, w szczególności adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Organizator może przekazać dane osobowe Uczestników innym podmiotom, w tym operatorom płatności elektronicznych, kurierom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np. parkingi).
6. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z:
  a) realizacją zawartej z Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) prowadzeniem ewentualnych sporów i dochodzeniem roszczeń – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
8. Dane Osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania Umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku ewentualnego sporu sądowego Dane Osobowe będą przechowywane co najmniej do ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie.
9. Uczestnik, którego dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:
  a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika, które są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy i mają postać elektroniczną,
  e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 1 lit. b i c (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
10. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Organizatorem (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
11. Uczestnik, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Back to top