WILNO- KOWNO- TROKI

Starówka w Kownie, zabytki Wilna i przepyszne kibiny w Trokach

zobacz ofertę

CZESKIE MORAWY I WIEDEŃ

Niesamowite zabytki Wiednia, czeskie wino prosto z Moraw i Jaskinia Macocha

zobacz ofertę

LWÓW I ZŁOTA PODKOWA

Zwiedzanie Lwowa, a także zamki w Olesku, Podhorcach i Złoczowie

zobacz ofertę

Kołobrzeg - Bornholm

Kołobrzeg, Międzyzdroje, Wyspa Wolin i duńska wyspa Bornholm

zobacz ofertę

BERLIN- POCZDAM- TROPICAL ISLAND

Intensywne zwiedzane zakończone relaksującym pobytem w Tropical Island

zobacz ofertę

ŚRÓDZIEMNOMORSKIE DOLCE VITA

Rzym, Florencja, Wenecja oraz relaks na rajskiej wyspie Capri

zobacz ofertę

BUDAPESZT- ZAKOLE DUNAJU

Piękna stolica Węgier i urokliwe miasteczka zakola Dunaju

zobacz ofertę
Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY DARTUR W LUBLINIE
Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z programem imprezy, opisem obiektu, zakresem świadczeń oraz niniejszymi warunkami uczestnictwa i informacjami dodatkowymi dotyczącymi określonej oferty turystycznej.

I ZASADY OGÓLNE
1 Zawarcie umowy pomiędzy Klientem BP DARTUR następuje poprzez podpisanie przez Klienta Umowy- Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej na oficjalnym druku Organizatora w obecności pracownika przyjmującego zgłoszenie. Zgłoszenie, program imprezy i niniejsze warunki stanowią integralne części umowy zawieranej z Klientem.
2 Umowę zgłoszenie może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do takich czynności prawnych. Umowę –Zgłoszenie za osobę niepełnoletnią, bądź o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, podpisuje jej przedstawiciel ustawowy.
3 W przypadku rezerwacji grupowej Klient wskazuje osoby, które wraz z nim uczestniczą w imprezie turystycznej. Klientami imprezy są wówczas osoby wymienione w Umowie, w części „Dane uczestników imprezy”. Osoba zawierająca Umowę oświadcza, że jest upoważniona do zawarcia umowy i składania w imieniu osób zgłaszanych oświadczeń i posiada pełną zdolność do takich czynności prawnych. Poprzez podpisanie Umowy Uczestnik kwituje odbiór aktualnej oferty Jego wyjazdu, Program imprezy, Warunki uczestnictwa i ważne informacje dodatkowe. Osoba dokonująca rezerwacji bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie pełnej wpłaty kwoty imprezy za wszystkie wymienione w formularzu Umowy osoby oraz poinformowanie ich o wszystkich szczegółach dotyczących oferty.
Przed zawarciem umowy Organizator zobowiązuje się do przedstawienia Klientom materiałów informacyjnych o przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie, a także o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach.
4 W przypadku zmiany danych osobowych i innych podanych w Umowie – Zgłoszeniu, klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
5 Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec BP DARTUR, jeżeli Klient zawiadomi BP DARTUR w terminie w przypadku imprezy krajowej najpóźniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy, zaś w przypadku imprezy zagranicznej najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Termin ten może zostać odpowiednio przedłużony, jeśli impreza przewiduje transport lotniczy, o czym Organizator zobowiązuje się poinformować w trakcie podpisywania Umowy.
6 Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione w wyniku w/w zmian Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. Za zmianę przez Uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu Umowy tj. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, czy ilości i rodzaju zamawianych świadczeń, może być pobrana opłata w wysokości rzeczywiście poniesionych z tego powodu kosztów przez BP DARTUR.
7 Nie dokonanie w ustalonym w Umowie terminie wpłat należności za imprezę lub niedostarczenie do biura wymaganych dokumentów w podanym terminie może być przyczyną skreślenia Klienta z listy zasadniczej.
8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikającą z działań i decyzji uprawnionych organów i służb. Koszty wydania paszportów, wiz, oraz paszportów tymczasowych ponosi Uczestnik.
9 Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi programem i przyjętymi w formie Umowy.

II WARUNKI PŁATNOŚCI
1 Zawarcie Umowy następuje po podpisaniu Umowy- Zgłoszenia przez Uczestnika i Organizatora oraz wpłacie zaliczki w wysokości do 30% ceny imprezy, nie wcześniej niż 90 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
2 Pozostała kwota, o ile nie zawarto odmiennych postanowień, zostanie wpłacona w terminie pomiędzy 29 a 14 dniem przed rozpoczęciem imprezy. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 29 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej kwoty. W przypadku zgłoszenia zbiorowego dotyczącego firm, organizacji, szkół, zakładów pracy itp., termin zaliczki i ostatecznej płatności może być przesunięty po zrealizowaniu imprezy. Zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.
3 Miejscem wpłaty jest siedziba Organizatora lub ustalony rachunek bankowy, chyba, że zawarto odmienne postanowienia.
4 Brak należnej Organizatorowi wpłaty w określonym Umową terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z Uczestnikiem imprezy.

III ZMIANY W WARUNKACH UMOWY , ODWOŁANIE IMPREZY
1 BP DARTUR zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny imprezy. Cena może zostać podwyższona wyłącznie z następujących przyczyn: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe, lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursu walut. Wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie ceny musi być udokumentowany, a podwyższenie ceny nie może nastąpić w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BP DARTUR, czy przyjmuje proponowaną zmianę ceny , czy też odstępuje od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.
2 W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, bez zbędnej zwłoki powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient niezwłocznie zawiadamia, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od niej z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. Klient może też według swojego wyboru uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń .
4 W przypadku niemożności zrealizowania świadczenia przewidzianego w Umowie, Organizator przedstawi Klientowi świadczenie zastępcze o tym samym lub wyższym standardzie lub dokona zwrotu wpłaty za to świadczenie. W przypadku zaistnienia niniejszej sytuacji w trakcie realizowania imprezy, Organizator zobowiązuje się do wykonania świadczenia zastępczego. Jeśli jakość świadczenia zastępczego jest niższa Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny tej imprezy.
5 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników. Minimalna liczba uczestników jest określana indywidualnie do każdej imprezy, o czym Klient informowany jest przy zawieraniu umowy. Informacja o odwołaniu wysyłana jest w formie pisemnej i następuje nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Organizator ma obowiązek przedstawienia uczestnikowi, który ma możliwość według własnego wyboru do: natychmiastowego otrzymania całości wniesionych wcześniej wpłat; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.

IV OBOWIĄZKI KLIENTA
1 Klient zobowiązany jest posiadać paszport ważny co najmniej trzy pełne miesiące od daty planowanego końca imprezy lub inny dokument wymagany prawem do przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. Przy imprezach młodzieżowych również ważną legitymację szkolną.
2 Przy wyjazdach do państw układu Schengen, mimo zniesienia kontroli granicznych każdy Uczestnik imprezy nadal musi posiadać przy sobie paszport lub nowy dowód osobisty.
3 W przypadku obozów, kolonii lub zimowisk, Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel zobowiązany jest do dostarczenia do BP DARTUR w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy prawidłowo wypełnionej „Karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu/kolonii/zimowiska”.
4 W czasie trwania imprezy klient jest zobowiązany stosować się do wskazówek przedstawicieli Organizatora w sprawach dotyczących realizacji programu – pilota grupy lub opiekuna. Nie stosowanie się do uwag w/w osób, a przede wszystkim podejmowanie przez Uczestnika zawinionych działań i tym samym utrudnianie realizacji imprezy skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy z BP DARTUR. Wynikłe z powyższego powodu koszty ponosi Uczestnik (lub jego ustawowy przedstawiciel) i nie przysługuje mu z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.
5 Klient odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone podczas pobytu i podróży oraz zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu lub/i miejsca dokonania szkody. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich Uczestników imprezy odpowiadają materialnie ich ustawowi przedstawiciele.

V REZYGNACJA Z IMPREZY
1 Rezygnacja udziału Klienta w imprezie następuje: - w momencie złożenia rezygnacji w formie pisemnej /za datę przyjmuje się dzień wpływu pisemnego oświadczenia/ osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym; - lub w momencie niewykonania przez Klienta czynności określonych umową. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie.
2 Uczestnik może zrezygnować z imprezy ze względu na istotną zmianę warunków umowy: terminu, trasy, standardu zakwaterowania, środka transportu. W tym przypadku przysługuje mu zwrot pełnej dokonanej wpłaty.
3 W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator ma prawo dokonać potrąceń od każdego zgłoszonego uczestnika w wysokości rzeczywiście poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z organizacją i przygotowaniem do zamówionej przez Uczestnika imprezy turystycznej. Uczestnik, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji, nie więcej jednak niż 90% wartości imprezy turystycznej.
4 W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – Klient może, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

VI REKLAMACJE
1 Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Wszelkie zastrzeżenia w przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą, uczestnik powinien zgłosić w miejscu ich zaistnienia pilotowi, rezydentowi lub kontrahentowi Organizatora w celu umożliwienia ich usunięcia lub naprawienia wady.
2 Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że spowodowane ono było wyłącznie: - działaniem lub zaniechaniem uczestnika, -działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia, jeżeli działań tych lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, - siłą wyższą.
3 Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej jeśli świadczenia nie zostały zrealizowane, bądź ich jakość odbiega od warunków określonych w umowie. Reklamacje może przyjąć pilot w trakcie trwania imprezy lub jeśli nie odniesie ona skutku, mogą być składane w siedzibie Organizatora w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 15 dni od daty złożenia.
4 Jeżeli z winy Organizatora lub jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia, względnie ich jakość będzie odbiegać od określonych umową warunków, Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub otrzymania ekwiwalentnego świadczenia zastępczego.
5 Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane przez niego świadczenia, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (przerwanie podróży, skrócenie pobytu, nieszczęśliwy wypadek) w zakresie rzeczywiście poniesionych kosztów przez Organizatora dotyczących danego Klienta. Powyższe odnosi się również do przypadku, jeśli władze graniczne danego kraju nie wydadzą zezwolenia na wjazd z powodów sobie wiadomych.
6 Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z wyłączeniem szkód na osobie.

VII UBEZPIECZENIE
1 Każdy Uczestnik imprezy jest  ubezpieczony przez Organizatora ubezpieczeniem w Signal Iduna TU Polska, ul. Przyokopowa 31, Warszawa. Rodzaj i zakres ubezpieczenia obejmuje:
- przy wyjazdach zagranicznych /dot. terytorium Europy/ pakiet Bezpieczne Podróże obejmujący: koszty leczenia wraz z assistance oraz pomocą i ochroną prawną (KL wariant podstawowy) suma ubezpieczenia w przedziale od 10 000 do 30 000 EUR, koszty ratownictwa – 6000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia – 15000 PLN na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny /na życzenie klienta/ (BP)- suma ubezpieczenia 1000 PLN.
- przy wyjazdach krajowych ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie RP (NNW) suma ubezpieczenia do 5000 PLN, na wypadek śmierci do 5000 PLN.
Warunki ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna TU Polska stanowią integralną część niniejszej umowy. Są również dostępne w biurze Organizatora i na jego stronie internetowej.
2 Przy niektórych rodzajach imprez BP DARTUR może objąć klientów dodatkowym ubezpieczeniem lub wyższymi sumami ubezpieczeń, zgodnie z ustaleniami i zapisem zawartym w umowie.
3 Podpisując Umowę- Zgłoszenie uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji medycznej.
4 Obowiązkiem Klienta jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia z tytułu chorób przewlekłych, które nie jest zawarte w cenie imprezy (dotyczy osób leczących się na choroby przewlekłe, szczegółowe informacje w Biurze Podróży).
5 Uczestnik może ubezpieczyć się indywidualnie na wyższe sumy gwarancyjne niż podane w ofercie Organizatora.
6 Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas imprez turystycznych wg oferty dostępnej u Organizatora lub niezależnie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie to jest dobrowolne i nie jest objęte ceną imprezy.
7 Klient ma prawo i obowiązek przed wyjazdem zapoznać się z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które dostępne są w biurze BP DARTUR, oraz na stronie internetowej Signal Iduna TU Polska S.A.

VIII OBOWIAZKOWA GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA ORGANIZATORA TURYSTYKI
1 Biuro Podróży DARTUR posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Signal Iduna TU Polska zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2. u.u.t. Nazwa podmiotu udzielającego i numer gwarancji jest każdorazowo podawana na Umowie- Zgłoszeniu, a dodatkowo każdy Uczestnik wpłacający należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę, otrzymuje kopię certyfikatu OC organizatora, na podstawie którego Organizator zapewnia na wypadek swojej niewypłacalności pokrycie kosztów powrotu Uczestników do kraju w przypadku, gdy wbrew temu obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów w razie niewykonania umowy.
2 W przypadku nie wykonania obowiązku sprowadzenia Klienta do kraju lub nie wykonania umowy uzasadniającego żądanie wypłaty, Klient powinien poinformować Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub niezwłocznie skontaktować się z Centralą Alarmową Ubezpieczyciela – Signal Iduna TU Polska S.A.: nr tel.: 22 50 56 508 , fax: 22 5056444, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Administratorem danych jest Organizator, a Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klientom przysługuje prawo odmowy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych z zastrzeżeniem art. 23 ust.1 pkt. 3 i 5 oraz ust.3 Ustawy o ochronie danych osobowych..
2 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy pomiędzy Organizatorem i Klientem będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia na drodze sądowej.
3 W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dn. 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Back to top